Strona 73 - "Baśniowa Kraina" w Połajewie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 ze zm.),
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 8 września, 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci,
a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.
4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., które są określone w „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.
6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 7.00 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają dziecko do sali, w której zbierają się dzieci
do godz. 8.00. Analogicznie rodzice sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy.
7. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godziny 9.00, a odbierane w godzinach deklarowanych, nie później jednak niż do godz. 15.00, tj. do czasu zamknięcia placówki. Inne godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest uzgodnić z wychowawcą grupy.
8. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.
W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać
do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
9. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione (pisemne oświadczenie jest składane na początku roku szkolnego wraz z podaniem numeru pesel osoby upoważnionej).
10. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy,
gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
11. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo zawiera „Procedura dotycząca przyprowadzania i odbioru dziecka
z przedszkola”.
12. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
13. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie, aktywnie a przede wszystkim bezpiecznie.
14. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela
lub upoważnionego przez niego lub dyrektora pracownika przedszkola, sprawującego
w danym momencie opiekę nad dziećmi.
15. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.
16. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę
na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
17. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia
z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci.
18. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
19. Codziennie rano pracownik ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku. Nie zwalnia
to jednak nauczyciela z obowiązku sprawdzenia sprzętu, z którego korzystają jego dzieci.
20. Nauczyciel opuszczając salę w celu wyjścia i ubrania dzieci do ogrodu przedszkolnego,
na wycieczkę, spacer itp., przelicza je i z grupą udaje się do szatni. Nauczyciel przebywa zawsze w szatni razem z dziećmi. Pomoc nauczyciela jest zobowiązana do wspólnego
z nauczycielka przygotowania dzieci do wyjścia z przedszkola.
21. Każda nauczycielka wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego zobowiązana jest sprawdzić, czy furtka jest zabezpieczona.
22. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie
ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach potencjalnie największych zagrożeń.
23. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym wraz z nauczycielką może przebywać pomoc nauczyciela. – nauczycielki same decydują o tym, czy potrzebują wsparcia innego pracownika.
24. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają
z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące
w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
25. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
26.  Przy przemieszczaniu się grupy, np. na zajęcia dodatkowe, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.
W szatni oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola; pomoce nauczyciela zobowiązane są do monitoringu tych pomieszczeń.
27. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest o sprawdzanie zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy.
28. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca i celu wyjścia, (są to tzw. wycieczki w ramach zajęć programowych).
29. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie „Procedury dotyczącej zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowanych wycieczek poza teren przedszkola”.
30. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym
w przedszkolu regulaminem wycieczek.
31. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
32. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie
w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
33. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (pomoc nauczyciela) lub inny pracownik przedszkola. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
34. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany: - zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe; - zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola); - zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka; - niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola; - o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę.
35. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkimi zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
36. Procedura powypadkowa związana z dokumentowaniem wypadku określona jest w instrukcji BHP obowiązującej Przedszkolu, a szczegółowe kroki nauczyciela w trakcie wypadku określone są w „Procedurze dotyczącej przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek”.  
37. Rodzice zobowiązani są wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi
do przedszkola. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy dziecku zabrać
te przedmioty. Rodzic zobowiązany jest sprawdzić kieszenie dziecka, czy dziecko czegoś nie ukrywa.
38. Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom komórek.
39.  „Piątek z zabawką” jest dniem, w którym dzieci mogą przynieść swoje zabawki z domu. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.
40.  W przedszkolu będą robione zdjęcia z różnych okazji. Rodzice na początku roku przedszkolnego, podpisują stosowne deklaracje
41. W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.
42. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. W przypadku,
gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola, decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami i personelem medycznym, który mógłby tę pomoc medyczną sprawować nad dzieckiem lub organizuje temu dziecku nauczanie indywidualne.
43. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego