Strona 72 - "Baśniowa Kraina" w Połajewie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Cel procedury:
Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw
i korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz określenie norm i zasad korzystania
z urządzeń terenowych w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Zakres procedury:
Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas organizowania spacerów i wycieczek poza teren placówki

Uczestnicy postępowania  - zakres odpowiedzialności:
 Nauczyciel  ma obowiązek dopilnować, aby zabawy przez niego organizowane, były zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego.
 Dyrektor określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela i pracowników przedszkola podczas organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów i wycieczek.


I. ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:  
 wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
 przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego umieszczonymi w Regulaminie Placu Zabaw,
 zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.

II. ORGANIZACJA  WYCIECZKI:

Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:
 zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnej zgody od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/,
 sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 5 dni przed planowaną wycieczką,
 zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,
 powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 10 dzieci,
 dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
 zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy,
 czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników h) w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełna odpowiedzialność za podjęte działania, i) bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych j) nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:
 znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,
 stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem,
w dogodnych momentach trwania wycieczki oraz bezpośrednio przed powrotem,
a także tuż po powrocie do przedszkola,
 dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
 przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy,
 zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,
 przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach,
 zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.

III. WYJŚCIA NA SPACER:

Nauczyciel w przypadku wyjścia z dziećmi na spacer:  
 zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,
 idzie zawsze od strony ulicy,
 dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
 stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego