Strona 66 - "Baśniowa Kraina" w Połajewie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podstawa programowa:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 Statut Publicznego Przedszkola „Baśniowa kraina” w Połajewie,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.  

I. PRZYPROWADZANIE DZIECI  

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie/ lub osoby upoważnione.
2.  Rodzice (prawni opiekunowie): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani do wprowadzenia dziecka do sali zabaw.                                  
3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
4. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/ opiekunów/ lub osoby upoważnione przed wejściem do budynku.
5. Rodzice /prawni opiekunowie/ lub osoby upoważnione mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
6. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 9.00, lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.  


II. ODBIERANIE DZIECI  

1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne upoważnione osoby dorosłe.
2. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice /prawni opiekunowie/ może nastąpić tylko w przypadku pisemnego „upoważnienia do odbioru dziecka” podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice/ opiekunowie składają osobiście w przedszkolu.
3. Pracownik przedszkola, w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, pracownik przedszkola powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka, do wyjaśnienia sprawy.
4. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców /prawnych opiekunów/, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
5. Rodzice/opiekunowie/ po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.
6. W przypadku pozostania rodzica /opiekuna/ na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w „upoważnieniu do odbioru”, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnego, jednorazowego upoważnienia.
8. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.  
9. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów.  
10. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko jak i za odebrane przez nią dziecko.  
11. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.  
12. Osoba odbierając dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
13. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.  
14. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są przekazać aktualne numery telefonów kontaktowych.
15. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.  


III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIE POSIADAJĄCEJ UPOWAŻNIENIA

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 15.00.  
2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – szczególne sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania telefonicznego o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
3. Rodzic zgłaszający telefonicznie inną osobę, która nie jest upoważnioną do odbioru dziecka, musi podać jej imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub PESEL, aby była możliwość weryfikacji takiej osoby.
4. Pracownik przedszkola odbierający zgłoszenie ma obowiązek powtórnego wykonania telefonu do rodzica zgłaszającego sytuację celem potwierdzenia danych osoby upoważnionej telefonicznie.   
5. Osoba bez pisemnego upoważnienia zgłaszająca się po dziecko musi wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz podpisać stosowne oświadczenie.  
6. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.  
7. W przypadku, gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce do 0,5 godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem.
8. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym podejmuje Policja.  

IV.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH,  ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU

1. Przedszkole wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, postępuje się zgodnie z tym postanowieniem.
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, pracownik przedszkola powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.  
4. W sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.  


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego